Beleidsverklaring Vervoort: 'Alle Brusselaars zullen erbij winnen'

Bekijk ook de afspeellijst: BRUZZ 24 20/10/2016

Brussels Minister-President Rudi Vervoort (PS) las zopas zijn beleidsverklaring voor het nieuwe parlementaire jaar voor in het Brussels Parlement. De regeringsleider pronkte vooral met de begroting in evenwicht, de belastinghervorming, en de maatregelen die zijn regering nam na de aanslagen van 22 maart.

De ambities op vlak van mobiliteit werden al in een ander artikel uitgelicht. De meeste andere beleidsdoelstellingen en -initiatieven maakte de regering eerder al bekend. We zetten ze op een rijtje:

Begroting
Zoals eerder al bekend, stelt de regering-Vervoort een begroting in evenwicht voor. Vervoort klopt zich op de borst dat dat mogelijk is geweest, “ondanks de aanzienlijke financiële weerslag van de aanslagen”. En de Minister-President sneert naar de federale begrotingsgesprekken: “de begrotingsoefening van het Brussels Gewest is niet minder moeilijk of minder ambitieus geweest dan in de andere entiteiten van het land. Maar bij ons gebeurt zoiets in alle rust, discretie en ernst.”

Dankzij de begroting in evenwicht komen er extra middelen vrij. 21 miljoen euro gaat naar de inschakelingscontracten voor jonge werklozen en de dotatie aan de gemeenten stijgt met 30 miljoen euro.

Vervoort sprak ook over de hervorming van de belastingen, die eerder al uitvoerig werd toegelicht. Volgens Vervoort is dit een “begrotingsneutrale” begrotingshervorming, die de fiscaliteit “minder complex, rechtvaardiger en gunstiger voor alle Brusselaars moet maken.” De personenbelasting daalt met 1 procent in 2016 en 1,5 procent in 2017. En de registratierechten gaan naar omlaag. Daartegenover staat dan weer dat de woonbonus afgeschaft wordt.

Aanslagen
De regering heeft intussen al voor meer dan 50 miljoen euro aan maatregelen getroffen na de aanslagen op 22 maart: meer dan 30 miljoen euro ging naar de ondersteuning van sectoren die te lijden hebben onder de terreurdreiging, zoals de horeca. Verder is de regering bezig met de aanwerving van 100 veiligheidsagenten voor de metro- en premetrostations. Ook de imagocampagnes en de plannen om versneld slimme camera’s te installeren, behoren tot het pakket van maatregelen.

Vervoort onderstreepte ook het belang van het agentschap “Brussel Preventie en Veiligheid”. “Er is een akkoord met het parket voor de detachering van een magistraat die zal coördineren”, aldus Vervoort. De oprichting van het Gewestelijk Crisiscentrum noemt hij een eerste belangrijke verwezenlijking.

Economie en werkgelegenheid
Vervoort en minister van Economie Didier Gosuin (DéFi) lijstten eerder al 86 socio-economische prioriteiten op. Verder wil Vervoort “de toestand van de tewerkstelling in Brussel verder doen keren”. Want ook al daalt de werkloosheid, de problematiek rond jongerenwerkloosheid, langdurig werkzoekenden en oudere werknemers blijft de aandacht opeisen. Vervoort somde inspanningen op rond het doelgroepenbeleid van het Gewest, en de hervorming van het inschakelingscontract (een arbeidscontract van één jaar voor een -25-jarige).

KMO’s en zelfstandigen wil de regering-Vervoort begeleiden met het Brussels Small Business Act, een pakket van 77 maatregelen die de ondernemingen helpen bij hun oprichting, administratie en financiering.

Scholen
Het Gewest wil, samen met de gemeenten, minder populaire scholen aantrekkelijker maken door de schoolbuurt aangenamer te maken, bijvoorbeeld door te zorgen voor een betere mobiliteit, meer groene ruimten en openbare voorzieningen. Er komt een proefproject en later een projectoproep.

De regering zal ook een plan lanceren om meer scholen te renoveren.

Territoriale ontwikkeling
Het Gewest zet door met de wijkcontracten en wil een hele nieuwe reeks wijkcontracten opstarten. Er komen ook stadsvernieuwingscontracten, dat zijn wijkcontracten die gemeentegrenzen overschrijden.

Vervoort somde verschillende wijken op waarin het Gewest vooruitgang wil boeken. “Tegen het einde van de legislatuur zullen we de basis hebben gelegd voor de ontwikkeling van de sites Josaphat, Reyers, Delta Zuid, Kazernes (in Etterbeek, red.) en de Kanaalzone.” Vervoort haalde ook het Weststation aan, waar het Gewest een tijdelijk park wil aanleggen.

Openbaar ambt
Vervoort had het over de hervorming van de interne structuren van de gewestelijke administratie. Ook worden de laagste ambtenarenlonen herzien. Verder sprak Vervoort over het recent opgerichte agentschap “Easybrussels”, dat de administratieve stappen voor burgers en bedrijven moet vereenvoudigen.

Huisvesting
De regering-Vervoort wil werken aan meer sociale woningen, renovatie van bestaande woningen, en wil de meest kwetsbare doelgroepen meer ondersteunen op de huur-en koopmarkt. Er worden projectoproepen gelanceerd die het mogelijk moeten maken om woningen in te richten in leegstaande verdiepingen boven handelszaken en in om leegstaande (kantoor)gebouwen.

Vervoort noemt het bestrijden van discriminatie op de woningmarkt als prioriteit. Dat moet mogelijk worden door “een glijdende huurovereenkomst of door de bepalingen inzake huurwaarborg te hervormen”.

Leefmilieu
De plannen voor de hervorming van de afvalophaling werden herhaald: twee keer per week ophaling van de witte zakken, wekelijks ophaling van de blauwe en gele zakken, en de ophaling van oranje zakken (voor GFT-afval) in heel het Gewest.

Vervoort liet ook verstaan dat Brussel de strijd rond overvliegende vliegtuigen niet zal opgeven: “Mijn regering zal zich onverdroten blijven inzetten voor het welzijn van alle Brusselaars door alle beschikbare middelen aan te wenden (administratieve geldboetes, dwangsommen, eis tot overleg, enzovoort).”

De strijd tegen de klimaatverandering wil het Gewest aangaan met het goedgekeurde “Lucht-, Klimaat- en Energieplan.” Brussel legt ook nog de laatste hand aan maatregelen rond de invoering van lage-emissiezones vanaf 2018.

Solidariteit
Vervoort wijdde ook een woordje aan de toekomst van de sociale zekerheid in Brussel. “We zijn vandaag aanbeland in wat sommigen bestempelen als een crisis van het model van de verzorgingsstaat”, aldus Vervoort. “De regering ziet het als haar ambitie, haar plicht en een erezaak om het Brusselse solidariteitsmodel in de praktijk te brengen.” Hij pleit voor een “efficiënter herverdelingsmodel, dat gebaseerd is op een rechtvaardig fiscaal beleid. Dat zal soms wat inspanningen vergen, maar het staat vast dat alle Brusselaars erbij zullen winnen."

Vervoort sprak in dat kader van de bijsturing van de kinderbijslag en kondigde aan dat de regering werkt aan de oprichting van een Brusselse sociale zekerheidsdienst: Iriscare.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?