Luchtbeeld van Neerpede in Anderlecht

Brusselse regering wil open ruimte versterken 'voor kwalitatieve verdichting'

SDS
© BRUZZ
06/02/2022

De Brusselse regering is het eens geworden over een globale visie over versterking van de open ruimte in en rond Brussel. Die visie wordt een hulpmiddel om te beslissen waar er in de toekomst wel en niet gebouwd mag worden. In overleg met Vlaanderen wil het Gewest zo een duurzaam, intergewestelijk openruimtenetwerk creëren. Daarbij moet aandacht zijn voor 'biodiversiteit, water, koelte, stilte, educatie, lokaal voedsel, recreatie en actieve mobiliteit'.

De studie 'Open Brussels', die aan de basis ligt van de gezamenlijke visie, was een initiatief van Perspective.brussels en Leefmilieu Brussel, samen met Vlaamse partners Departement Omgeving Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos, en Ovam. Ze kadert binnen een interregionale samenwerking over de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordrand, Top Noordrand.

Aan de basis van de overeengekomen visie ligt, zo meldt de Brusselse regering, "de gedeelde overtuiging dat open ruimte een essentieel onderdeel vormt van de stad". Maar ook: "Een ecologische optimalisatie van het Brusselse openruimtenetwerk is de aangewezen manier om, in het bijzonder, een verdere verdichting van de stad op een kwalitatieve manier te laten verlopen."

Daarnaast draagt open ruimte volgens de overheden zowel bij tot de sociale cohesie, de leefkwaliteit en de gezondheid van de Brusselaar als tot de veerkracht, attractiviteit en de globale waarde van het grondgebied.

12 'openruimtecorridors'

De studie focuste op de 20ste- eeuwse noordelijke rand en definieert naast de gekende concentrische structuren - zoals de Groene gordel, de grote, midden- en kleine ring - ook straalvormige openruimtestructuren.

Deze laatste zijn 12 'openruimtecorridors' die het centrum verbinden met de grotere open ruimtes in de rand : Dilbeek - Ninoofsepoort, E40-Elisabethpark, Vallei van de Molenbeek, Koninklijk Domein – Meise, Van Praetbrug – Tangebeek, Maalbeek – Kanaal, Zennevallei, Schaarbeek-Machelen, Josaphat-Zaventem, E40-Vuilbeek, Woluwedal en Trawool. (Lees verder onder de kaart)

open_ruimte-assen_gewest.jpg

| De geïdentificeerde openruimteassen, en de groenzones die in die gebieden liggen

De algemene visie is bedoeld als hulpmiddel voor het toekomstige ruimtelijke beleid. Zo wil de overheid de investeringen in open ruimte prioritair op de gedefinieerde zones richten. De reeds bestaande open ruimte moet daarbij vooral meer 'ecosysteemdiensten' gaan leveren : de mate waarin een gebied koelte verschaft, water opvangt, biodiversiteit herbergt, luchtvervuiling afvangt of geluidsoverlast buffert,…

Parken vernatten, straten ontharden

Maar het blijft niet bij een studie. Het studieconsortium zal in de komende vier jaar in opdracht van gewestelijke instanties of gemeentes verschillende vervolgopdrachten uitvoeren die er bijvoorbeeld op gericht zijn, straten te ontharden, parken te 'vernatten', stadstoegangen te vergroenen of waterlopen terug open te leggen. Daarvoor is een opdrachtencentrale gelanceerd.

"Dit ecologische en landschappelijke netwerk zal de biodiversiteit en onze veerkracht in het licht van de klimaatverandering versterken"

Brussels minister van Leefmilieu en Klimaat Alain Maron (Ecolo)

Brussels minister Alain Maron (Ecolo), belast met Welzijn en Gezondheid

“Dankzij de studie en de opdrachtencentrale ‘Open Ruimte’ zal een hele reeks vergroende corridors tussen het Brussels gewest en Vlaanderen gestructureerd kunnen worden", reageert minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo). "Dit ecologische en landschappelijke netwerk, dat in samenwerking met de lokale overheden en tussen de twee gewesten zal worden ontwikkeld, zal de biodiversiteit en onze veerkracht in het licht van de klimaatverandering versterken.”

“Hiermee toont de regering haar ambitie om water en natuur structureel haar plaats te geven in de stad, met name in de dichtst bevolkte wijken", zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Elke Van den Brandt (Groen). "Elke open plek - een straat, een plein, een park of een andere niet bebouwde zone - kan benut worden om het groene netwerk robuuster en veerkrachtiger te maken.”

De studie kunt u hier terugvinden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Milieu , Stedenbouw

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni