| Leefmilieu Brussel trof blauwalg aan op de Mellaertsvijvers en de Denisvijver in het Woluwepark.

Openbaar onderzoek opent naar nieuw gewestelijk waterbeheerplan

SD
© BRUZZ
07/11/2022

Het openbaar onderzoek voor het gewestelijke waterbeheerplan 2022-2027 is geopend. Met het plan moeten tegen 2027 de milieudoelstellingen worden bereikt die Europa heeft opgelegd, onder meer voor het grondwater en de beschermde gebieden.

Het Waterbeheerplan, waar verschillende jaren aan gesleuteld is, was bedoeld voor een nieuwe periode van vijf jaar, vanaf 2022. Het moet de goede kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen garanderen, net als een goede toestand van het grondwater, duurzaam gebruik van water bevorderen en waterlopen vrijwaren. Er wordt daarbij rekening gehouden met specifieke kenmerken eigen aan Brussel, zoals een aanzienlijke ondoorlaatbaarheid en de hoge bevolkingsdichtheid.

Daarnaast moet het plan ook een antwoord bieden op klimaatveranderingen zoals het beperken van overstromingsrisico's of weerbaarheid bieden tegen droogteperiodes.

Bovendien wil het plan voorzien in de terugwinning van de kosten, en dit door het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Eén maatregel is erop gericht de tarifering voor bedrijven aan te passen om hen ertoe aan te zetten de nodige maatregelen te nemen om hun afvalwater te verminderen.

Waterlopen

Een van de moeilijkste uitdagingen van het plan is de kwaliteit van de waterlopen te verbeteren. Het hydrografisch netwerk van Brussel omvat 182 hectare open water. Naast de Woluwe en het Kanaal is de Zenne de belangrijkste rivier in het gebied.

Er zijn twee waterzuiverinstallaties in onze hoofdstad, die het afvalwater zuiveren vooraleer het te lozen in de Zenne. Het water bevat echter nog steeds verontreinigende stoffen die niet konden worden gezuiverd. Bovendien wordt het water bij regenweer minder goed gezuiverd - omdat de riool overloopt in de rivier - en komt een deel van het afvalwater zo rechtstreeks in de natuur terecht.

De vooruitgang op het gebied van de waterzuivering heeft de kwaliteit van het water van de Zenne al verbeterd: sinds 2016 zijn er weer vissen. Maar de afgelopen maanden kwamen verschillende keren dode vissen in de waterlopen bovendrijven. Dat gebeurde op het Kanaal, maar ook in de vijvers van het Bemptpark en het Josaphatpark legden vissen het loodje.

220523_dode_vissen_kanaal_c_rv.jpeg

| Dode vissen drijven op het kanaal in Molenbeek in mei van dit jaar.

Het waterbeheerplan moet daar verandering in brengen. De overwelving van de Zenne vormt een belangrijke belemmering voor het vrije verkeer van vissen en de kwaliteit van het water van de Zenne, daarom stelt het plan in overeenstemming met het regeerakkoord het openleggen van bepaalde stukken Zenne voor en wil het ook obstakels voor de vismigratie verwijderen en de ecosystemen op sommige oevers herstellen.

Er zijn ook plannen om directe lozingen van vervuild water in de rivier en drijvend afval tegen te gaan, om het effect van riooloverstorten te verminderen en om de enkele nog ontbrekende aansluitingen op de riolering te installeren.

Op lange termijn is het ook de bedoeling de doeltreffendheid van de zuiveringsinstallaties verder te verbeteren, zodat het water verder wordt ontdaan van verontreinigende stoffen.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek van deze derde versie van het plan is voorafgegaan aan verschillende jaren van overleg met de verschillende actoren en operatoren uit de watersector en na een proces van burgerparticipatie, aldus Leefmilieu Brussel.

Zo werden tussen november 2020 en april 2021 drie participatieve workshops en een bijeenkomst met professionals uit de sector georganiseerd, die werden meegenomen in de maatregelen.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 30 april 2023. Wie vragen heeft, kan gedurende de hele duur van het onderzoek een afspraak maken met een van de thematische experten in de kantoren van Leefmilieu Brussel.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Milieu , Leefmilieu Brussel , Zenne , Woluwe , kanaal , afvalwater

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni