Brusselse Airbnb-verordening niet in strijd met EU-recht

© Belga
27/04/2022

De Brusselse Airbnb-regeling druist niet in tegen het Europese Unierecht. Airbnb Ireland was tegen die regeling naar het Grondwettelijk Hof getrokken. Het bedrijf vond dat de verplichting om bepaalde gegevens door te spelen aan de fiscus, indruist tegen de richtlijn inzake elektronische handel, maar het Hof van Justitie van de Europese Unie wees die klacht woensdag van de hand.

Airbnb is een onlineplatform waarbij huurders en verhuurders van overnachtingsplaatsen tegen vergoeding met elkaar in contact worden gebracht. Om het Airbnb-aanbod te reguleren, keurde het Brussels parlement in 2014 een ordonnatie over de toeristische overnachtingen goed.

De wettekst verplichtte Airbnb Ireland de fiscus informatie over te maken over transacties die in 2017 met toeristen plaatsvonden. Airbnb kreeg negen boetes van 10.000 euro omdat het weigerde in te gaan op verzoeken om informatie van Brusselse fiscus.

Volgens het platform was dat strijdig met de vrijheid van diensten. Het trok daarom naar het Grondwettelijk Hof om die bepaling in de ordonnantie te vernietigen. Dat Hof trok daarom naar het EU-Hof om klaarheid te scheppen.

Niet in strijd met EU-recht

In zijn arrest van woensdag oordeelt het Europees Hof van Justitie dat de verordening in kwestie niet in strijd is met het EU-recht. De diensten die Airbnb Ireland aanbiedt, vallen wel degelijk onder de richtlijn inzake elektronische handel vallen. De bepaling uit de ordonnantie slaat echter op het domein van belastingen, en die zijn expliciet uitgesloten van de werkingssfeer van de richtlijn.

Het Hof voegde eraan toe dat de Brusselse ordonnantie niet discriminerend is, omdat de verplichting geldt voor alle verleners van bemiddelingsdiensten op het vlak van toeristische logies, ongeacht waar ze gevestigd zijn en hoe ze hun diensten aanbieden.

Airbnb beargumenteerde dat verhuurbemiddelaars, zoals Airbnb, het hardst worden getroffen door de regelgeving, maar volgens het Hof is het groter effect louter een weerspiegeling van het grotere aantal transacties en hun respectievelijke marktaandeel.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni