Brusselse regering stelt experts aan voor jaarlijks klimaatrapport

Minister Alain Maron, lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn Minister Alain Maron, lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn
© Belgaimage
| Minister Maron: 'Dankzij het jaarlijkse klimaatrapport zal de Brusselse samenleving in alle openheid kunnen debatteren over het beleid dat de opwarming van de aarde moet tegengaan"
© Belgaimage
| Minister Maron: 'Dankzij het jaarlijkse klimaatrapport zal de Brusselse samenleving in alle openheid kunnen debatteren over het beleid dat de opwarming van de aarde moet tegengaan"
Updated: 09-03-2021 - 12:56

De Brusselse regering heeft haar klimaatdoelstellingen in een ordonnantie gegoten. Zoals in het regeerakkoord afgesproken komt er een comité van onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen, dat jaarlijks een verslag zal opstellen over de stand van zaken van de klimaatstrategie.

In overeenkomst met de toenmalige Europese doelstellingen nam de nieuwe Brusselse regering in 2019 in haar regeerakkoord op dat de broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 40 procent moeten verminderen (intussen ligt in Europa 55 procent op tafel), en tegen 2050 koolstofneutraliteit moeten benaderen. Dat betekent: zo veel mogelijk een economie worden die geen broeikasgassen uitstoot.

De Brusselse klimaatdoelen zijn nu in het wettelijke jasje van een ordonnantie gegoten. Die voorziet ook in de instelling van een ‘klimaatbestuur’: een comité van onafhankelijke wetenschappelijke experts dat jaarlijks een multidisciplinair verslag zal opstellen. “Daarmee zullen ze het democratische debat voeden over de maatregelen die het Gewest met het oog op zijn klimaatdoelstellingen neemt”, meldt het kabinet van minister Alain Maron (Ecolo), onder meer bevoegd voor Leefmilieu en Klimaattransitie.

Op een jaarlijkse 'klimaatdag' in het parlement, ten laatste 15 juni elk jaar, zal dat jaarverslag worden besproken. Bij die gelegenheid zal de regering telkens het gevolg voorstellen dat ze geeft aan de aanbevelingen van het deskundigencomité.

Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

“De strijd tegen de opwarming van de aarde is een collectieve strijd die grootschalige maatschappelijke veranderingen zal vergen”, zegt Maron. “Het is van essentieel belang dat alle hervormingen die wij op gang brengen, de maatregelen die wij nemen om het klimaat te redden, het voorwerp uitmaken van een permanent democratisch debat, gevoed door onafhankelijke en multidisciplinaire wetenschappelijke inzichten. Elk jaar zal het verslag van het comité in het parlement worden besproken. Wij zullen ook het maatschappelijk middenveld en de burgers aanmoedigen dit verslag over te nemen.”

Onafhankelijke experts

Concreet zal het comité bestaan uit zes tot acht experts op het gebied van klimaatwetenschap en stedelijk beleid, zowel op economisch, sociaal, als milieu- en stedenbouwkundig vlak. Om hun onafhankelijkheid te waarborgen, is in het besluit bepaald dat zij gedurende hun ambtstermijn geen (al dan niet vergoede) activiteit mogen uitoefenen binnen een ministerieel kabinet, een administratie of een instelling van openbaar nut die bevoegd is op het gebied van leefmilieu of energie.

Elk jaar zal het comité de uitvoering en de relevantie van het gewestelijke overheidsbeleid evalueren in het licht van de klimaatdoelstellingen en -principes die in de klimaatordonnantie zijn vastgelegd, bijvoorbeeld op het vlak van biodiversiteit, sociale rechtvaardigheid of burgerparticipatie. Dat jaarverslag moet een “neutraal en objectief licht werpen op het Brusselse klimaattraject”.

Het zal worden voorgelegd aan het parlement, de verschillende Brusselse adviesraden (Raad voor het Leefmilieu, Economische en Sociale Raad, enzovoort) en de burgers. “Op die manier kan de Brusselse samenleving in alle openheid debatteren over het beleid dat door de volledige regering is en zal worden gevoerd om de opwarming van de aarde tegen te gaan”, meldt het kabinet-Maron.

Voor de uitvoering van zijn taken zal het comité beschikken over een eigen budget en een secretariaat. Het zal een beroep kunnen doen op andere deskundigen of adviesraden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?