Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

| Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.

Clerfayt wil strijd tegen discriminatie opvoeren met proactieve praktijktests

KVDP
© BRUZZ
19/03/2022

Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi) wil de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt opvoeren met een 15-puntenplan. De minister wil onder meer de voorwaarden voor praktijktests versoepelen, een instrument dat volgens hem meer en proactiever moet worden ingezet.

Dat schrijven Le Soir en L'Echo. Mensen van vreemde origine vinden nog steeds moeilijker werk dan hun landgenoten van Belgische origine. Bij de Brusselse bevolking van Belgische origine bedraagt de werkloosheidsgraad 12 procent, terwijl die voor mensen met een afkomst buiten de Europese Unie schommelt tussen 24 en 41 procent. Clerfayt wil een beter zicht krijgen op het fenomeen door universitaire studies te bestellen per sector.

"Vandaag beschikken we over heel algemene statistieken. We gaan socio-economische studies laten uitvoeren per sector op basis van het model dat Vlaanderen al hanteert, om zo onze kennis over het fenomeen te verbeteren", zegt de minister, die daaraan toevoegt dat het Brussels observatorium voor werk en opleiding in al haar analyses voortaan de factor 'origine van de ouders' zal opnemen.

In januari 2018 voerde de Brusselse regering praktijktests in op de arbeidsmarkt, maar veel werd het instrument nog niet gebruikt. In de eerste twee jaar ging het om zes tests. Volgens Le Soir zijn er tot nu toe nog maar vijftien dossiers geopend op basis van een praktijktest. Die mogen nu alleen worden uitgevoerd als sterke aanwijzingen zijn dat een bedrijf discrimineert en er ook een klacht is.

Proactieve praktijktests

Clerfayt wil de ordonnantie die de praktijktests regelt wijzigen om de voorwaarden te versoepelen. "We gaan het instrument meer kracht geven, door het te vereenvoudigen en te verbreden", aldus de minister. Zo zou het mogelijk worden om praktijktests uit te voeren in alle bedrijven binnen een bepaalde sector, als een studie aantoont dat discriminatie in die sector een problematisch fenomeen is. Clerfayt: "We kunnen dan een dossier indienen bij het arbeidsauditoraat om toestemming te krijgen om die praktijktests proactief uit te voeren zonder dat het als provocatie wordt beschouwd."

Daarnaast wil de Brusselse minister het indienen van klachten vereenvoudigen net als de behandeling van die klachten. Na een online klacht zou de Gewestelijke werkgelegenheidsinspectie onmiddelijk toegang hebben tot de getuigenis, waardoor er sneller een onderzoek kan worden opgestart. Unia had eerder al aangeklaagd dat de huidige procedures te tijdrovend zijn.

De uitwisseling tussen Actiris, Unia, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Gewestelijke inspectie wil de minister automatiseren. "De uitwisseling verloopt al veel beter, maar sommige protocols moeten we nog finaliseren", zegt hij.

Publieke en privéwerkgevers

De Brusselse Défi-minister wil discriminatie op de arbeidsmarkt niet alleen met meer praktijktests aanpakken. Hij heeft een plan opgesteld, dat nog door de Brusselse regering moet worden goedgekeurd, met in totaal een vijftiental maatregelen.

Volgens een ordonnantie uit 2017 moeten lokale besturen 2,5 procent van de banen voorbehouden voor mensen met een handicap, een quotum dat slechts door een derde van de negentien gemeenten gerespecteerd wordt. Clerfayt wil het quotum lichtjes optrekken tot drie procent en wil sancties invoeren. "Sinds de invoering van deze wet zijn er steeds minder gemeenten die het niet respecteren, maar het wordt tijd dat dit dwingender wordt", aldus Clerfayt.

Daarnaast bevat het plan een luik over de opleiding van werkgevers. De 240 erkende uitzendbureaus zouden hun personeelsleden moeten opleiden rond niet-discriminatoire aanwervingen. De minister van Werk wil dat dat ook gebeurt binnen grote bedrijven met meer dan 250 werknemers. "Maar het betreft hier een federale bevoegdheid. Het Brusselse Gewest kan grote bedrijven die het wel doen bevoordelen in openbare aanbestedingen."

De minister kondigt nog aan dat er ook campagnes gevoerd zullen worden rond discriminatie op de arbeidsmarkt. Zijn plan moet nog besproken worden en zal dan op de tafel van de Brusselse regering komen. De wijziging van de ordonnantie rond praktijktests zou al een van de komende weken besproken worden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni