'Geen nieuwe diesel- en benzinewagens meer op Europese wegen vanaf 2035'

© Photonews
| Frans Timmermans

Vanaf 2035 zullen in de Europese Unie geen auto's meer mogen worden verkocht die op benzine of diesel rijden, net zomin als hybride wagens. Dat zou de Europese Commissie woensdag voorstellen in het kader van haar klimaatpakket. Daarmee volgt de Europese Unie het Brusselse voorbeeld, al is hier tegen 2035 zelfs het rondrijden van zulke wagens al verboden.

In Brussel is er een dieselban vanaf 2030 en zijn wagens op benzine verboden tegen 2035. Dat betekent dat ze Brussel tegen dan niet meer binnen mogen, terwijl het Europees wetsvoorstel spreekt van een verbod op verkoop van die wagens - met een al gekochte dieselwagen rondrijden, zou bijvoorbeeld wel nog mogen.

In elk geval leg de Commissie nu de laatste hand aan een pakket van maar liefst twaalf wetsvoorstellen die de Europese klimaatwet moeten omzetten. Die legt het kader vast voor het Europese klimaatbeleid voor de komende dertig jaar.

De doelstelling is duidelijk: tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent afgebouwd zijn ten opzichte van het referentiejaar 1990, vanaf 2050 mag de Europese Unie netto geen broeikasgassen meer uitstoten.

0 gram uitstoot

Woensdag stelt de Commissie voor hoe zij denkt dat dit kan worden gerealiseerd. Verschillende elementen van het 'Fit for 55'-pakket lekten al uit. Een van de blikvangers is een verbod op de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor vanaf 2035. Dit zou gerealiseerd worden door het afbouwen van de norm voor de CO2-uitstoot per kilometer. Die bedraagt nu 95g/km, maar zou tegen 2035 naar 0g/km worden teruggebracht. Dit betekent een de facto verbod op de verkoop van benzine- en dieselwagens.

Om de verkoop en het gebruik van elektrische wagens aan te zwengelen, zou de Commissie voorstellen om langs autosnelwegen elke 150 kilometer een oplaadstation te voorzien. Leveranciers zouden een hogere prijs voor hun brandstoffen moeten betalen.

Het principe past in een hervorming van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Voor de transportsector en voor gebouwen wordt een aparte ETS opgezet, de scheepvaart en in de internationale luchtvaart worden in het bestaande ETS opgenomen, die evenwel zal worden hervormd.

Wat de luchtvaartsector betreft, zal rekening moeten worden gehouden met het internationale reductie- en compensatieprogramma CORSIA. Er zou ook een belasting op kerosine worden ingevoerd.

CO2-grenstaks

Woensdag zal Europees commissaris Frans Timmermans, die bevoegd is voor klimaatbeleid, duidelijk maken hoe hij de CO2-grenstaks wil realiseren. Zo'n heffing moet de Europese industrie beschermen tegen concurrenten uit derde landen die de Europese klimaatregels niet moeten naleven. De Europese handelspartners, met Rusland voorop, reageerden al ongerust dat zij de dupe dreigen te worden van die grenstaks.

Hoe dan ook zou de grenstaks jaarlijks bijna 10 miljard euro moeten opbrengen - geld dat gebruikt kan worden voor het aflossen van de schulden die Europa aangaat om zijn economisch herstel te financieren. De grenstaks wordt als een aanvulling op het nieuwe ETS-systeem gezien.

In Europese kringen wordt benadrukt dat het hele pakket er is om alle actoren - burgers, bedrijven, overheden... - zekerheid en voorspelbaarheid te bieden voor een periode van dertig jaar.

Dat de transitie naar een klimaatneutrale economie rechtvaardig en solidair moet blijven, is een van de leidende principes. Dat geldt tussen de verschillende lidstaten, maar ook in elke individuele lidstaat. Zo wil de Commissie een sociaal klimaatfonds in het leven roepen om de kosten van de energietransitie te helpen dragen. Want dat het leven duurder zal worden voor burgers en bedrijven die niet op 'groen' overschakelen, staat nu al vast.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?