Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (gedelegeerd door Rudi Vervoort)

| Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting.

Brussels Parlement keurt ordonnantie over uithuiszetting goed

© Belga
16/06/2023

Het Brussels Parlement heeft vrijdag de ordonnantie over huisuitzettingen en het wintermoratorium goedgekeurd. De meerderheid en PVDA stemden voor, Les Engagés onthielden zich, de rest van de oppositie drukte op het rode knopje. Zij verwezen naar de negatieve adviezen van de Raad van State, het eigenaarssyndicaat en de Conferentie van Brusselse vrederechters.

Dat laatste advies dateerde pas van donderdag en was voor MR-parlementslid Vincent De Wolf de aanleiding om bij de start van het debat om uitstel te vragen. De meerderheid ging daar evenwel, met de steun van PVDA, niet op in.

De ordonnantie voorziet dat de gerechtelijke uithuiszettingsprocedure opgenomen wordt in de Brusselse Huisvestingscode. De voorwaarden en termijnen worden herzien zodat de huurder beter geïnformeerd wordt, en het OCMW proactief kan optreden.

Moratorium

Voorts komt er een algemeen moratorium van 1 november tot 15 maart voor alle woningen van het Gewest. Indien de huurder tijdens de moratoriumperiode zijn huur niet betaalt, kan de verhuurder zich wenden tot het Solidariteitsfonds om zich te laten vergoeden.

Dit Fonds zal worden gespijsd door boetes die worden opgelegd aan eigenaars van ongezonde gebouwen en aan daders van discriminatie op de woningmarkt, en door administratiekosten in verband met de afgifte van conformiteitscontroleattesten. Perspective.brussels zal een monitoring van de uithuiszettingen uitvoeren om de problematiek cijfermatig in kaart te brengen en doeltreffender aan te pakken.

Dat gebeurt op basis van de uitgesproken vonnissen tot uithuiszetting, die de griffies van de Brusselse vredegerechten zullen meedelen. Deze monitoring wordt elk jaar op de website van perspective.brussels gepubliceerd.

De extra werklast die de ordonnantie voor de OCMW's betekent, werd volgens staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou berekend op in totaal 18 voltijdse equivalenten. Daarvoor werd ruim 1 miljoen euro voorzien die over de OCMW's op basis van een verdeelsleutel wordt verdeeld, zo kondigde ze aan in haar repliek tijdens het plenair debat.

Kritiek

Mathias Vanden Borre wees erop dat de kritiek van de N-VA op de ordonnantie gedeeld wordt door Brusselse vrederechters en de Raad van State. Vooral het advies van de Conferentie van Brusselse vrederechters is voor hem ongezien: "Ik deel hun indruk dat de regering de verantwoordelijkheid en de financiële last van de woonproblematiek afschuift op de verhuurders en op die manier het evenwicht op de private huurmarkt volledig verstoort."

Met deze regelgeving worden de termijnen voor een uithuiszetting gewoon verlengd zonder dat het onderliggend probleem wordt aangepakt, aldus nog Vanden Borre. Daarnaast zullen deze maatregelen ook ongewenste effecten hebben, in de zin dat verhuurders worden aangemoedigd om hogere eisen te stellen aan potentiële huurders of sneller te procederen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni