23 juni 2023. Groepsfoto van de Brusselse regering na de eedaflegging van Ans Persoons als opvolgster van Pascal Smet
© Brugov | Een groepsfoto van de Brusselse regering na de eedaflegging van Ans Persoons (Vooruit) als opvolgster van Pascal Smet.

Brusselse rentree in het teken van moeilijke begroting en veiligheid

© Belga
11/09/2023

De Brusselse regering vat het laatste jaar van de legislatuur aan met een aantal zware dossiers op de plank. Dinsdag wordt minister-president Rudi Vervoort in het Brussels Parlement verwacht om toelichting te geven over het dossier Zuidstation en donderdag staat in principe de eerste ministerraad op de agenda, nadat de vergadering van vorige week donderdag geschrapt werd wegens het uitlopen van de opening van de gerenoveerde Beurs. Het Brussels Parlement schiet volgende week uit de startblokken.

Het opstellen van een begroting voor het verkiezingsjaar 2024 belooft geen evidente klus te worden, terwijl de veiligheid rond de grote stations, maar ook in andere wijken door illegalen en druggebruikers het nieuws van de laatste vakantieweken beheersten.

Dat de Brusselse begrotingscijfers er niet goed uitzien, is geweten. Minister van Begroting Sven Gatz vroeg in een omzendbrief van mei alle gewestelijke diensten om na te gaan hoe ze volgend jaar 5 procent zouden kunnen besparen. Gatz wil in de komende maanden een strak gemonitorde begroting opstellen en besparen op beleid. "We spannen ons in om overal de tering naar de nering te zetten, temeer de tijd van goedkoop lenen voorbij is", stelt hij. "We plaveien verder aan het pad naar een budgettair evenwicht zonder de strategische investeringen."

De regering zal zich ook moeten buigen over de meerjareninvesteringsplannen voor de MIVB en Brussel Mobiliteit. Hoe kan de verlenging van de metro 3 naar Bordet gefinancierd worden, nadat bleek dat de twee offertes ruim boven de verwachte prijs gingen? Parallel blijft er het heikele punt van de doortocht onder het Zuidpaleis, waarvan de factuur ook dreigt op te lopen.

Zowel Gatz als minister-president Rudi Vervoort wijzen ook naar Optiris, waarbij de overheidsdiensten gehergroepeerd worden tot clusters van administraties uit dezelfde 'familie' in de Iristoren, en het gewestelijk overheidsapparaat afgeslankt en vereenvoudigd wordt.

Zuidstation

Vervoort kwam de afgelopen weken vooral aan Nederlandstalige kant zwaar onder vuur te liggen na de alarmkreet van NMBS-ceo Sophie Dutordoir en een reeks buurtcomités over de schrijnende toestanden en de onveiligheid rond het Noord- en Zuidstation, een aantal metrostations en wijken, door de aanwezigheid van illegalen en druggebruikers en -dealers.

Het Nationaal Crisiscentrum heeft de opdracht gekregen de coördinatie tussen de verschilllende diensten - federaal, gewestelijk en lokaal - op zich te nemen om te komen tot een actieplan om de veiligheid in en rond het Zuidstation te verbeteren. En Vervoort zelf moet volgende week tekst en uitleg komen geven in een vervroegd bijeengeroepen commissie van het Brussels Parlement.

Daarnaast dreigt de opvangcrisis de betrokken Brusselse diensten nog extra te belasten, nu staatssecretaris Nicole de Moor beslist heeft geen alleenstaande mannen meer in het Fedasil-netwerk op te vangen. En Brussel zorgt al - tegen een federale vergoeding - voor heel wat opvang van asielzoekers, ook al is het zijn taak niet, reageerde Vervoort.

Openbaar vervoer

Qua mobiliteit zijn dit jaar twee grote projecten gelanceerd: de tram naar Neder-over-Heembeek, waaraan volop gewerkt wordt, en de MaaS, de Mobility As A Service app, die burgers zal toestaan om bij het opzoeken van hun reisweg via de app alle mogelijke alternatieven te vergelijken (OV, fiets, wagen, taxi, deelmobiliteit,…).

Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt werkt daarnaast voort aan het versterken van het openbaar vervoer, het verhogen van de verkeersveiligheid - met de heraanleg van Sainctelette en het afwerken van de fietspaden op de Kleine Ring -, en de vergroening van grote sites, zoals het Flageyplein en de zone rond de Van Praetlaan en Vuurkruisenlaan.

Inzake huisvesting is het kijken naar het veralgemeende voorkooprecht, waardoor de overheid aan marktvoorwaarden vastgoed kan verwerven om publieke en sociale woningen te realiseren. De regeling zou in januari in werking moeten treden.

Voorts dienen nog de nodige uitvoeringsbesluiten genomen te worden voor het Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan en moet de hervorming van rusthuizen verder geconcretiseerd.

'Futureproof'

Ans Persoons, die Pascal Smet opvolgde als staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, wil de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, "een futureproof kader voor alle toekomstige straten, pleinen en gebouwen in Brussel" nog volgend voorjaar in derde lezing door de ministerraad krijgen. De inwerkingtreding is dan voor de volgende ploeg. Tegen begin 2024 moet ook de laatste fase van de digitalisering van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen rond zijn.

In de loop van volgende jaar moet ook de gunning voor de bouw en het beheer van de nieuwe hoofdkazerne van de Brussels brandweer, inclusief de opleidingsscholen op de site van Tour & Taxis klaar zijn.

Op het gebied van ruimtelijke ordening wordt er nog gehoopt op een akkoord binnen de Brusselse regering over het Richtplan van Aanleg (RPA) Josaphat voor het einde van de legislatuur. Minister-president Vervoort werkt ook verder aan de Richtplannen van Aanleg (RPA) voor het Mediapark en Maximilaan, die hij ook nog deze legislatuur in werking wil zien treden.

Gatz, binnen de VGC bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs, blijft verder inzetten op capaciteitsuitbreiding en bestrijding van het lerarentekort. Eind deze maand lanceert hij op de Dag van Meertaligheid ook het meertalig stadsdichterschap.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie