Thaïs

zaterdag 09:00 - 13:00

Joey Coco

zaterdag 13:00 - 14:00

Freya

zaterdag 14:00 - 18:00

Lisa Smolders

zaterdag 18:00 - 19:00

Shaft Crew

zaterdag 18:00 - 19:00

MANZ

zaterdag 19:00 - 20:00

DJ iNess

zaterdag 19:00 - 20:00

SWIMLANES

zaterdag 20:00 - 21:00

L-Fêtes

zaterdag 20:00 - 21:00

ArounDaHouse

zaterdag 21:00 - 22:00

Thom Leblanc

zaterdag 22:00 - 23:00

Soundtraffic

zaterdag 23:00 - 00:00

WARØ

zaterdag 23:59 - 01:00